Drukarnia Druk-Polska

Witaj w Druk-Polska

Drukarnia Druk-Polska specjalizuje się w druku zaawansowanych technicznie materiałów reklamowych, a w szczególności segregatorów, podkładek z klisem, notesów reklamowych, woblerów, kuponów promocyjnych z kodami numerycznymi oraz zdrapkami, a także kalendarzy trójdzielnych, kalendarzy biurkowych oraz kalendarzy ściennych.

Obsługa Klienta:

Regulamin serwisu internetowego www.Druk-Polska.pl


Informacja o Serwisie

Serwis internetowy działający pod adresem www.Druk-Polska.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Europejski Fundusz Gospodarczy Tomasz Andrzejewski (zwane dalej "Przedsiębiorstwem"), zarejestrowanym pod adresem: ul. Szałwiowa 34B lok. 2, 62-064 Plewiska, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Komorniki pod nr 2760/2001, NIP 622-220-84-48, NIP EU: PL6222208448, REGON 634199500, email: biuro@druk-polska.pl, nr tel.: +48 505 196 567


Przedmiot działalności

Działalność serwisu polega na prezentowaniu usług i produktów poligraficznych oferowanych przez przedsiębiorstwo, a w szczególności usług druku oraz usług introligatorskich.


Ceny

Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami netto, a wyrażone są w złotych polskich [PLN]. To samo dotyczy przygotowywanych, na życzenie Klientów, indywidualnych kalkulacji (wycen), chyba że co innego wynika z ich treści.


Produkty i usługi

Wszelkiego typu cenniki, informacje, opisy produktów i usług, broszury i foldery reklamowe znajdujące się na stronie lub będące do pobrania ze strony nie stanowią wiążącej oferty, a jedynie stanowią zaproszenie na podjęcia rokowań zgodnie z art. 71 k.c. Pomimo dołożenia wszelkich starań, w serwisie mogą występować błędy, które nie mogą jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta.


Realizacja zamówień

  1. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich przyjęcia po uzgodnieniu z Klientem.
  2. Obsługa zapytań o wycenę oraz odsyłanie wycen (kalkulacji) odbywa się w kolejności w jakiej wpłynęły. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku przygotowywania wycena (kalkulacji) na wszystkie zapytania, które napłynęły.
  3. Przyjęcie do realizacji odbywa się po ustaleniu z Klientem wszystkich istotnych warunków zamówienia, a w szczególności: parametrów technicznych publikacji, terminu realizacji, ceny, formy płatności, formy i kosztów dostawy.
  4. Wszystkie istotne warunki zamówienia są ustalane z Klientem indywidualnie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
  5. Informacja udzielona przez przedsiębiorstwo o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty (kalkulacji), wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług i wiąże obie strony transakcji.
  6. Złożenie zamówienia przez Klienta bez uzgodnienia wszystkich istotnych warunków zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

   


Sposoby płatności

Sposób płatności jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem przed zawarciem umowy (przed przystąpieniem do realizacji zamówienia). W przypadku Klientów, których nie wiąże odrębna umowa o współpracy, płatność dokonywana jest w formie przedpłaty na podstawie Faktury PROFORMA wystawianej po ustaleniu wszystkich istotnych parametrów zamówienia. Zapłata Faktury PROFORMA uruchamia realizację zamówienia.

Faktury VAT
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528), Faktury VAT są wystawiane oraz doręczane w formie elektronicznej.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem domniemywa się zgodę Klienta na taką formę wystawienia i doręczenia Faktur VAT. Klient ma prawo wyrazić sprzeciw co do tej formy wystawiania i doręczania Faktur VAT. Sprzeciw wymaga formy pisemnej (np. email) i jest skuteczny począwszy od następnej wystawianej faktury po jego otrzymaniu przez Przedsiębiorstwo.

 


Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów na potrzeby realizacji zamówienia są przetwarzane wyłącznie przez przedsiębiorstwo i nie są w żadnej formie przekazywane podmiotom trzecim.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  1. realizacji zamówienia
  2. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez serwis www.Druk-Polska.pl

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu należy przesłać stosowną wiadomość na adres: biuro@druk-polska.pl.


Dostawy

Dostawy odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Przedsiębiorstwo. Klient jest informowany o kosztach dostawy przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Na życzenie Klienta dostawa może odbyć się za pośrednictwem innej firmy kurierskiej. Ceny podane w serwisie internetowym nie obejmują kosztów transportu. Klient może również dokonać odbioru osobiście lub za pośrednictwem własnej firmy kurierskiej, po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem.


Reklamacje

Klient ma prawo złożyć reklamację co do jakości, ilości oraz terminowości wykonanej usługi w ciągu 7 dni od daty otrzymania lub odbioru produktu lub usługi. Reklamacja wymaga formy pisemnej oraz zwrotu towaru. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej złożenia. Termin rozpoczyna bieg nie wcześniej, niż od dnia dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru. O wynikach rozpatrzonej reklamacji Klient jest informowany niezwłocznie. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient otrzymuje zwrot pieniędzy lub ponownie wykonany produkt/usługę. Sposób załatwienia reklamacji jest konsultowany i ustalany z Klientem w formie pisemnej.


Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  2. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu internetowego "www.Druk-Polska.pl" zaistniałe z przyczyn technicznych (w szczególności konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych zdarzeń od niego niezależnych.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie internetowym pod adresem www.Druk-Polska.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  4. Ewentualne spory strony będą rozstrzygać na drodze porozumienia, a w braku takiego, właściwy miejscowo będzie sąd dla miasta Poznania.
  5. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt: biuro@druk-polska.pl
Zawsze chętnie służymy pomocą i fachową poradą.